Všeobecné podmínky užívání služby WiFi Free Kozly

Tyto podmínky užívání stanovují pravidla mezi poskytovatelem služby Obecní úřad Kozly a
uživatelem při poskytování bezdrátové sítě Wifi zdarma (dále WIFI free Kozly).

I. Výklad základních pojmů

– poskytovatelem služby se rozumí Obec Kozly, Kozly 93, 470 01 Česká Lípa; tel. 606 032 932; email: info@oukozly.cz; webové stránky: https://oukozly.cz.
– službou se rozumí provozování bezdrátového připojení k internetu formou bezúplatného přístupu.

Služba je nazývána WiFi Free Kozly
– přístupovým bodem se rozumí název sítě, ke které je možno se bezplatně přihlásit tzv. SSID.
– uživatelem se rozumí osoba, která využívá univerzální přístup do služby WiFi Free Kozly přes své zařízení.

II. Síť „WIFI free Kozly“

Síť „WiFi free Kozly“ je služba využívající připojení do veřejné sítě Internet, která není ze strany poskytovatele služby žádným způsobem zpoplatněna. Z technických, právních a provozních důvodů není garantována dostupnost poskytované služby. Poskytovatel může pozastavit přístup uživateli kdykoli podle svého uvážení bez odpovědnosti vůči uživateli, a to bez udání důvodu. Uživatel používá síť „WiFi Free Kozly“ na vlastní riziko. Poskytovatel není odpovědný za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje vyplývající z užívání sítě „WiFi free Kozly“, jeho nefunkčnost, ztrátu či poškození dat. Na užívání a rozsah služeb sítě „WiFi free Kozly“ není právní nárok, ani není toto užívání vynutitelné či jinak vymahatelné.

III. Povinnosti uživatelů

Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obtěžování třetích stran či narušování jejich práv, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (tzv. spam – šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb.) nebo jiných dat. Je zakázáno používat připojení k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem. Stejně tak nesmí uživatel používat síť „WiFi Free Kozly“ tak, aby ovlivnil její chod nebo jiné technologie k ní připojené, zejména zařízení jiných uživatelů. Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě „WiFi Free Kozly“ nejednat způsobem, který by mohl být nezákonný nebo povzbuzovat ostatní, aby jednali protiprávně. Současně se uživatel zavazuje nejednat způsobem, který je obtěžující, urážlivý, výhružný, obscénní, hrubý, rasistický, sexistický či jinak nežádoucí nebo nevhodný.

IV. Oprávnění poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli a to i bez uvedení důvodu, přičemž nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat na straně Uživatele, ani jejich poškození apod. Poskytovatel služby je oprávněn také okamžitě přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli poté, co zjistí, že uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dále je oprávněn zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

V. Odpovědnost

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou výpadkem aktivních prvků sítě nebo funkčnosti serverů pro připojení, zejména v důsledku překročení kapacity sítě, poruchou nebo závadou, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo jejích součástí a příslušenství. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele, jakož i jejich ztráty, nese příslušný Uživatel v plné výši sám. Uživatel je odpovědný za škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé poskytovateli služby vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek z jeho strany (například pokud použije síť k porušení autorských práv či ke spáchání trestného činu). Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením či únikem důvěrných informací ze sítě.

VI. Ochrana soukromí a osobních údajů

Poskytovatel ukládá po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejich veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejich veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Dále poskytovatel zpracovává statistické údaje související s připojením pro technické zajištění provozu a analýzu provozu. Z hlediska NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je správcem osobních údajů Obec Kozly a u něj je možné domáhat se svých práv vyplývajících z tohoto nařízení.

VII. Odpovědnost za obsah internetových stran

Poskytovatel neručí a neodpovídá za jakékoliv informace ani materiály umístěné na internetových stránkách třetích osob ani za jakékoliv porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým by došlo na internetových stránkách třetích osob. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování internetových stránek, na které směřují odkazy, a za škody vzniklé v souvislosti s jejich využíváním nesou výlučně provozovatelé jednotlivých webových stránek. Na internetové stránky třetích osob se nevztahují podmínky ochrany soukromí, a tedy ani pravidla, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumentu.

VIII. Souhlas se všeobecnými podmínkami užívání

Připojením do sítě Internet prostřednictvím sítě „WiFi Free Kozly“ uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito, a to z jakéhokoliv důvodu, byť v jednom bodě, vyjádří svůj nesouhlas nepřipojením se k síti, resp. nesmí síť „WiFi Free Kozly“ využívat.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnost ke dni 01.07.2023